Regulamin strony oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: stopnadwadze.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Radosław Klimek przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Wieża Ciśnień Radosław Klimek z siedzibą w Chorzowie (41-500), Niedurnego 20F/3, NIP: 646-25-92-972
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 1. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 18.03.2022 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: bloga autorskiego w tematyce fitness oraz sklepu internetowego.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
  1. w ramach sklepu internetowego: sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy;
  2. założenie konta użytkownika;
  3. subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
  4. publikacji komentarzy;
  5. dostęp do darmowych materiałów cyfrowych zawierających treningi, przepisy i ćwiczenia
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

 

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  1. urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  2. przeglądarkę internetową,
  3. pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  4. adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.
 1. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

 

Art. 4 [Sklep internetowy]

 

 1. [Składanie zamówień]:
  1. Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie po założeniu konta użytkownika.
  2. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
  3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
  4. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
  5. Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
  6. Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie użytkownika.

 

 1. [Strefa premium]:
  1. Usługodawca oferuje Użytkownikom dostęp do strefy premium w dwóch opcjach okresowej subskrypcji: odnawialnej i nieodnawialnej.
  2. Subskrypcja odnawialna dostępna jest w okresach: miesięcznym lub kwartalnym. Subskrypcja odnawia się po upływie wybranego okresu, chyba że przed upływem tego okresu zrezygnujesz z subskrypcji.
  3. Subskrypcja nieodnawialna dostępna w opcji półrocznej lub rocznej.
  4. Niezależnie od opcji opłata za dostęp do strefy premium pobierana jest z góry. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego okresu subskrypcji.
  5. Płatność subskrypcji odnawialnej następuje w sposób automatyczny, poprzez obciążenie karty płatniczej Użytkownika określoną w zamówieniu kwotą.
  6. W przypadku subskrypcji nieodnawialnej Użytkownik uiszcza określoną w zamówieniu kwotę przelewem bankowym.
  7. Dostęp do strefy premium dostępny jest jedynie po założeniu konta Użytkownika.

 

 1. [Dokonywanie płatności]
  1. Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 1. [Dostawa/Odbiór towaru]
  1. Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach.
  2. Zakupione treści są udostępniane każdemu użytkownikowi na jego indywidualnym koncie użytkownika.
  3. Zakupione publikacje użytkownik może pobrać ze swojego konta nie więcej niż 10 razy.
  4. W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.
 1. [Pozostałe informacje]
  1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (b) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.

 

Art. 5 [Prawa konsumenta]

 

 1. Użytkownik będący konsumentem nie ma prawa odstąpić od umowy, której przedmiotem jest zakup treść cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W innych przypadkach Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Użytkownik zobligowany jest do złożenia Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia woli w tym przedmiocie. Użytkownik może skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie – drogą pocztową Usługodawcy wiadomość z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie (Usłudze płatnej) z jednoznacznym oświadczeniem, iż odstępują Państwo od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli Użytkownik złoży Usługodawcy przed jego upływem, oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Art. 6 [Konto użytkownika]

 

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie.
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

 

Art. 7 [Newsletter]

 

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

 

Art. 8 [Komentarze]

 

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

 

Art. 9 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

 

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: biuro@stopnadwadze.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Twoje imię oraz adres e-mail,
  2. dokładny opis i powód reklamacji,
  3. Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 1. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Usługodawcę odpowiedź na reklamację.

 

Art. 10 [Rozwiązywanie sporów]

 

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

Art. 11 [Ochrona danych osobowych]

 

 1. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, adres e-mail, oraz dane eksploatacyjne w postaci numeru IP oraz informacji zapisywanych w plikach cookies.
 2. Więcej informacji w zakresie ochrony danych znajdziecie w Polityce prywatności pod adresem: stopnadwadze.pl/polityka-prywatnosci

 

Art. 12 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane. 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

NOWOŚĆ!
Sprawdź E-book!

47 zabaw i ponad 150 pomysłów na aktywne spędzanie czasu z dzieckiem

Wypełnij formularz i zapisz 

się na webinar! 

Pobierz plan TABATA KILLER! 

Wypełnij formularz i pobierz plan na swój adres e-mail

Dołącz do wyzwania deski!

Wypełnij formularz i pobierz plan na swój adres e-mail