Pobierz DARMOWY plan treningowy TABATA KILLER! Schudnij, popraw kodnycję i zacznij się regularnie ruszać! >> Więcej

Dziękujemy za zapisanie do Newslettera

Podany adres e-mail znajduje się już w bazie danych

Regulamin strony oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin usług świadczonych na stronie https://stopnadwadze.pl/

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej (zwanych dalej „stroną”): https://stopnadwadze.pl
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez stronę https://stopnadwadze.pl jest: Radosław Klimek. Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Wieża Ciśnień Radosław Klimek NIP: 6462592972; REGON: 243380655. Siedziba mojej firmy mieści się w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem: 
  1. poczty e-mail: biuro@stopnadwadze.pl
  2. korespondencyjnie: ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 09.03.2021
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

 

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej.
 2. Za pośrednictwem strony Usługodawca świadczy bezpłatną usługę – subskrypcji newslettera. 
 3. Usługodawca świadczy usługi poprzez Serwisy: stopnadwadze.pl oraz panel.stopnadwadze.pl.
 4. W Serwisach Usługodawca publikuje i udostępnia treści o charakterze informacyjnym w przedmiocie: ćwiczeń fizycznych, sportu i rekreacji, odżywiania, zdrowia i urody, porad kulinarnych.
 5. Usługodawca świadczy usługi płatne oraz bezpłatne.
 6. Informację, iż dana usługa jest płatna, Usługodawca podaje do wiadomości Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik mógł się z tą informacją zapoznać przed zaciągnięciem zobowiązania.
 7. Do usług płatnych, świadczonych przez Usługodawcę zaliczyć można sprzedaż:
  1. prasy i książek w formie elektronicznej;
  2. wydawnictw multimedialnych;
  3. innych produktów.
 8.  Oferta świadczenia Usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zachowaniem praw nabytych przez tych Użytkowników, którzy wnieśli skutecznie opłatę na poczet świadczenia danej Usługi.
 9. Wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę, a w szczególności publikowane treści i informacje, a także sprzedawane materiały książkowe i multimedialne mają jedynie charakter informacyjny – poglądowy. Ich bezpośrednie lub pośrednie stosowanie powinno odbywać się pod kontrolą lub za wcześniejszą opinią specjalisty (trenera fitness, lekarza, dietetyka).
 10. Usługodawca nie pobiera informacji o stanie zdrowia Użytkowników. Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest wcześniej skonsultować się ze specjalistą (trenerem fitness, lekarzem, dietetykiem) w przedmiocie tego, czy w jego stanie zdrowia wykonywanie danych ćwiczeń lub stosowanie określonej diety będzie dla niego bezpieczne.

 

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze strony powinieneś posiadać: 
 1. urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym, 
 2. przeglądarkę internetową, 
 3. jeśli będziesz chciał zapisać się na newsletter będziesz musiał dysponować adresem poczty elektronicznej (e-mail). 
 4. W przypadku nie spełniania wymogów technicznych przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega, iż działanie Serwisów może być ograniczone lub nieprawidłowe.
 5. W przypadku chęci pobrania materiałów ze Strony możliwe będzie posiadanie oprogramowania pozwalającego odtworzyć pliki w formatach: pdf, doc, xml, xlxs.

Art. 4. [Publikowanie komentarzy]

 1. Strona umożliwia komentowanie poszczególnych materiałów.
 2. Na stronie obowiązuje zakaz publikowania w komentarzach treści obraźliwych, bezprawnych lub uważanych powszechnie za wulgarne. Wszystkie przypadki naruszenia prawa w tym względzie będą zgłaszane odpowiednim organom.
 3. W treści komentarzy nie wolno także zamieszczać reklam.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo aby usunąć komentarz sprzeczny z regulaminem lub w inny sposób niestosowny.

 

Art. 5 [Subskrypcja e-mail] 

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji o charakterze informacyjnym oraz reklamowym. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail. Dodatkowo zapis na newsletter umożliwia korzystanie z darmowych materiałów oraz po wcześniejszym wykupieniu płatnych materiałów znajdujących się w panelu ćwiczeń dostępnym na stronie https:/panel.stopnadwadze.pl
 2. Na newsletter możesz się zapisać korzystając z formularza na stronie podając swój adres e-mail oraz imię. 
 3. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili wchodząc na link znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej z systemu mailingowego lub kontaktując się z pod adresem biuro@stopnadwadze.pl.
 4. Newslettery i materiały płatne są przygotowywane przez trenerów oraz autorów strony.

 

ART. 6 [Usługi płatne]

 1. Użytkownik pragnący złożyć zamówienie na Usługi płatne oferowane przez Usługodawcę, musi postępować w sposób opisany w danym Serwisie oraz niniejszym paragrafie.
 2. Korzystać z Usług płatnych mogą wyłącznie Użytkownicy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Złożenie zamówienia na Usługi płatne możliwe jest tylko po łącznym:
  1. potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem,
  2. udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, jako administratora danych, dla celów związanych z realizacją umowy (zamówienia),
 4. Użytkownik składając zamówienie może również udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, jako administratora danych, dla celów marketingowych.
 5. Usługodawca realizuje zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej. Zamówione przez Użytkownika materiały czytelnicze lub multimedialne, Użytkownik otrzyma w formie pliku pdf (przenośnego formatu dokumentu) ebooka, lub materiału wideo po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Użytkownik dokonuje płatności poprzez System płatności internetowych wskazany na danym Serwisie.
 7. Prawidłowe złożenie zamówienia (zaznaczenie wszystkich wymaganych pól i postępowanie zgodnie z instrukcją zamieszoną na danym Serwisie) spowoduje przeniesienie Użytkownika do Systemu płatności internetowej, gdzie Użytkownik będzie musiał podać swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu).
 8. Będąc w systemie płatności internetowej Użytkownik może sprawdzić poprawność zamówienia, wybrać sposób zapłaty (karty płatnicze lub rachunki bankowe).
 9. Umowa z Usługodawcą zostaje zawarta dopiero w chwili aktywacji przez Użytkownika odpowiedniego pola w Systemie płatności internetowej. Do tej chwili, Użytkownik może bez konsekwencji zrezygnować z zamówienia.
 10. Usługodawca przekazuje zakupione materiały (usługi) na adres e-mail Użytkownika, zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w Systemie płatności internetowej, w terminie 3 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

Art. 7 [Prawo do odstąpienia od umowy]

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą poprzez stronę, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
2) w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno),
3) w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach),
4) w którym Użytkownik wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy (w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony).
3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Użytkownik zobligowany jest do złożenia Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia woli w tym przedmiocie. Użytkownik może skorzystać z znajdującego się w § 13 Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy wysłać drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 2 Regulaminu) lub tradycyjnie – drogą pocztową (na adres: Wieża Ciśnień Radosław Klimek, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6462592972, REGON: 243380655) Usługodawcy wiadomość z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie (Usłudze płatnej) z jednoznacznym oświadczeniem, iż odstępują Państwo od umowy.
4. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli Użytkownik złoży Usługodawcy przed jego upływem, oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
11. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o:
1) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
2) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Art. 8 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji] 

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji na świadczone usługi, zarówno te płatne jak i bezpłatne. 
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: biuro@stopnadwadze.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Twoje imię oraz adres e-mail, 
  2. dokładny opis i powód reklamacji,
  3. Twoje żądania, propozycje i wnioski. 
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 0d 14 do 30 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Usługodawcę odpowiedź na reklamację. 
 5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego następuje z chwilą wysłania przez Administratora odpowiedzi na podany wcześniej adres e-mail

 

Art. 9 [Rozwiązywanie sporów] 

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu. 
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa. 
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

Art. 10 [Zastrzeżenie praw autorskich]

 1. Niniejszym zastrzeżone jest, że wszelkie materiały (wiadomości, nagrania, e-booki, strony www, podcasty, notki, instrukcje i inne) zamieszczone na blogu stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie.
 2. Możliwe jest wykorzystanie materiałów ze strony na innych stronach. Wymagane jest jest poinformowanie Administratora e-mailowo (biuro@stopnadwadze.pl). Również przy publikacji konieczne jest podlinkowanie do strony źródłowej oraz oznaczenie autora tekstu, grafik lub innych materiałów.

Art. 11 [Ochrona danych osobowych] 

 1. Za pośrednictwem strony, Usługodawca będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, adres e-mail, oraz dane eksploatacyjne w postaci numeru IP oraz informacji zapisywanych w plikach cookies. 
 2. Więcej informacji w zakresie ochrony danych znajdziecie w Polityce prywatności pod adresem: Polityka prywatności

Art. 12 [Zmiany regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zakupu przed zmianą regulaminu i zmiana mogła by negatywnie wpłynąć na interes konsumenta to postanowienia nowego regulaminu nie znajdą zastosowania.

 

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane. 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Dołącz do wyzwania deski!

Wypełnij formularz i pobierz plan na swój adres e-mail

Pobierz DARMOWĄ Dietę Odchudzającą 1600 kalorii! 

Pobierz plan TABATA KILLER! 

Wypełnij formularz i pobierz plan na swój adres e-mail