Polityka prywatności, cookies, regulamin sklepu i zasady korzystania z serwisu

I. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
[INFORMACJE PODSTAWOWE]

1. Niniejsze – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, Polityka prywatności oraz Polityka cookies – stanowią podstawowe zasady korzystania z serwisów internetowych:
1) http://stopnadwadze.pl
2) http://zbudujforme.com.pl
3) http://najlepszecwiczenia.pl
4) http://fitciekawostki.pl
2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez wskazane serwisy jest Radosław Klimek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wieża Ciśnień Radosław Klimek, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6462592972, REGON: 243380655.
3. Regulamin, Polityka prywatności, Polityka cookies zostały opracowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j.)
2) ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 t.j.)
3) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.)
4) ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
5) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j.)
6) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów;
7) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 598/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych

§ 2
[DEFINICJE]

1. Definicje:
1) Usługodawca – Radosław Klimek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wieża Ciśnień Radosław Klimek, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6462592972, REGON: 243380655;
2) Serwisy – strony internetowe będące własnością Usługodawcy: http://stopnadwadze.pl http://zbudujforme.com.pl; http://najlepszecwiczenia.pl; http://fitciekawostki.pl
3) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług lub odwiedzająca Serwisy Usługodawcy;
4) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
5) Usługi płatne – treści, informacje oraz usługi, publikowane lub świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za wynagrodzeniem;
6) Usługi bezpłatne – treści, informacje oraz usługi, publikowane lub świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną bezpłatnie;
7) System płatności internetowych – „payU.pl” prowadzona przez PayU Spółkę Akcyjną w Poznaniu (https://www.payu.pl/) – służąca Użytkownikom do składania opłat za Usługi płatne.

§ 3
[RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG]

1. Usługodawca świadczy usługi poprzez Serwisy.
2. W Serwisach Usługodawca publikuje i udostępnia treści o charakterze informacyjnym w przedmiocie: ćwiczeń fizycznych, sportu i rekreacji, odżywiania, zdrowia i urody, porad kulinarnych.
3. Usługodawca świadczy usługi płatne oraz bezpłatne.
4. Informację, iż dana usługa jest płatna, Usługodawca podaje do wiadomości Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik mógł się z tą informacją zapoznać przez zaciągnięciem zobowiązania.
5. Do usług płatnych, świadczonych przez Usługodawcę zaliczyć można sprzedaż:
1) prasy i książek w formie elektronicznej;
2) wydawnictw multimedialnych;
3) innych produktów.
6. Oferta świadczenia Usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zachowaniem praw nabytych przez tych Użytkowników, którzy wnieśli skutecznie opłatę na poczet świadczenia danej Usługi.
7. Wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę, a w szczególności publikowane treści i informacje, a także sprzedawane materiały książkowe i multimedialne mają jedynie charakter informacyjny – poglądowy. Ich bezpośrednie lub pośrednie stosowanie powinno odbywać się pod kontrolą lub za wcześniejszą opinią specjalisty (trenera fitness, lekarza, dietetyka).
8. Usługodawca nie pobiera informacji o stanie zdrowia Użytkowników. Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest wcześniej skonsultować się ze specjalistą (trenerem fitness, lekarzem, dietetykiem) w przedmiocie tego, czy w jego stanie zdrowia wykonywanie danych ćwiczeń lub stosowanie określonej diety będzie dla niego bezpieczne.

§ 4
[WARUNKI TECHICZNE KORZYSTANIA Z SERWISÓW]

1. Użytkownik, w celu prawidłowego korzystania z Serwisów Usługodawcy powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
2) poczta e-mail,
3) przeglądarka internetowa,
4) oprogramowanie pozwalające odczytywać pliki w formacie „.pdf”.
2. …Techniczne warunki korzystania z Serwisów Usługodawcy mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
3. W przypadku nie spełniania wymogów technicznych przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega, iż działanie Serwisów może być ograniczone lub nieprawidłowe.

§ 5
[PUBLIKOWANIE KOMENTARZY]

1. Użytkownicy mogą dodawać komentarze w Serwisach, bez konieczności rejestracji w Serwisach Usługodawcy.
2. Komentarze powinny dotyczyć komentowanej wiadomości opublikowanej na danym Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści. Wszyscy Użytkownicy Serwisów objęci są zakazem publikowania treści obraźliwych, bezprawnych lub uważanych przez Usługodawcę za wulgarne. Wszystkie przypadki naruszenia prawa w tym względzie będą przez Usługodawcę zgłaszane odpowiednim organom.
3. W treści komentarzy nie wolno zamieszczać reklam.
4. Usługodawca ma prawo usunąć każdy opublikowany komentarz, bez podawania przyczyny lub informowania Użytkowników.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisów Użytkownikom, którzy nagminnie naruszają Regulamin.

§ 6
[USŁUGI PŁATNE]

1. Użytkownik pragnący złożyć zamówienie na Usługi płatne oferowane przez Usługodawcę, musi postępować w sposób opisany w danym Serwisie oraz niniejszym paragrafie.
2. Korzystać z Usług płatnych mogą wyłącznie Użytkownicy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Złożenie zamówienia na Usługi płatne możliwe jest tylko po łącznym:
1) potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem,
2) udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, jako administratora danych, dla celów związanych z realizacją umowy (zamówienia),
4. Użytkownik składając zamówienie może również udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, jako administratora danych, dla celów marketingowych.
5. Usługodawca realizuje zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej. Zamówione przez Użytkownika materiały czytelnicze lub multimedialne, Użytkownik otrzyma w formie pliku pdf (przenośnego formatu dokumentu) lub ebooka, po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
6. Użytkownik dokonuje płatności poprzez System płatności internetowych wskazany na danym Serwisie.
7. Prawidłowe złożenie zamówienia (zaznaczenie wszystkich wymaganych pól i postępowanie zgodnie z instrukcją zamieszoną na danym Serwisie) spowoduje przeniesienie Użytkownika do Systemu płatności internetowej, gdzie Użytkownik będzie musiał podać swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu).
8. Będąc w systemie płatności internetowej Użytkownik może sprawdzić poprawność zamówienia, wybrać sposób zapłaty (karty płatnicze lub rachunki bankowe).
9. Umowa z Usługodawcą zostaje zawarta dopiero w chwili aktywacji przez Użytkownika odpowiedniego pola w Systemie płatności internetowej. Do tej chwili, Użytkownik może bez konsekwencji zrezygnować z zamówienia.
10. Usługodawca przekazuje zakupione materiały (usługi) na adres e-mail Użytkownika, zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w Systemie płatności internetowej, w terminie 3 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 7
[PRAWA KONSUMENTA]

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą poprzez Serwisy, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
2) w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno),
3) w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach),
4) w którym Użytkownik wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy (w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony).
3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Użytkownik zobligowany jest do złożenia Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia woli w tym przedmiocie. Użytkownik może skorzystać z znajdującego się w § 13 Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy wysłać drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 2 Regulaminu) lub tradycyjnie – drogą pocztową (na adres: Wieża Ciśnień Radosław Klimek, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6462592972, REGON: 243380655) Usługodawcy wiadomość z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie (Usłudze płatnej) z jednoznacznym oświadczeniem, iż odstępują Państwo od umowy.
4. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli Użytkownik złoży Usługodawcy przed jego upływem, oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
11. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o:
1) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
2) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Usługodawcy wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez niego usług.
2. Reklamacje można składać na adres e-mail Usługodawcy: biuro@stopnadwadze.pl
3. Reklamacja może być złożona w formie mailowej i powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika,
2) dokładny opis i powód reklamacji,
3) treść roszczenia.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Usługodawcę odpowiedź na reklamację.

§ 9
[ROZWIĄZYWANIE SPORÓW]

1. W przypadku zaistnienia sporu Użytkownik wraz z Usługodawcą zobowiązują się podjąć negocjacje ugodowe w celu jego zakończenia. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia wzajemnych roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę. Jeśli w zakreślonym okresie czasu strony nie zakończą sporu, strona zainteresowana będzie mogła skierować sprawę do sądu.
2. W przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika – konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Usługodawca, Strony umawiają się, iż sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
3. Usługodawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Użytkownik zgłaszający sprawę może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów wchodząc na stronę: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 10
[PRAWA AUTORSKIE]

1. Usługodawca zastrzega, że materiały zamieszczone w Serwisach oraz materiały czytelnicze lub multimedialne sprzedawane przez Usługodawcę jako Usługi płatne, objęte są ochroną prawa autorskiego.
2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§ 11
[ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie udzielonych przez Użytkowników zgód, w celu i na zasadach określonych w ustawach o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną (§ 1 ust. 3 Regulaminu).
2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imię Użytkownika,
2) aktualny adres zamieszkania Użytkownika,
3) aktualny adres elektroniczny Użytkownika.
3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Użytkownika, inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać tylko te spośród zebranych danych, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Użytkownika;
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
6. Administratorem danych osobowych, gromadzonych przez Serwisy jest Radosław Klimek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wieża Ciśnień Radosław Klimek, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6462592972, REGON: 243380655
7. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
9. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
1) celu przetwarzania;
2) kategorii odnośnych danych osobowych
3) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
4) w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu
5) informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
11. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
12. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe,
13. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi,
14. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
d) użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
15. Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, płatnicze, na rzecz Wieży Ciśnień, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.
16. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
17. Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zamówionej usługi. W momencie zakończenia wykonania usługi dane są usuwane.
18. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji: e-mail: biuro@stopnadwadze.pl, adres pocztowy: Mickiewicza 29 40-085 Katowice.

 

§ 12
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Umowa o świadczenie Usług polegających na przeglądaniu zawartości Serwisu rozwiązuje się w momencie zaprzestania korzystania z Serwisu.
2. W przypadku umów dotyczących świadczenia innych usług za pośrednictwem Serwisu, do ich rozwiązywania stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
3. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, z tym że w stosunku do Użytkowników, którzy zawarli umowę na i/lub wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę przed dokonaniem zmiany, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy i/lub w dniu dokonania płatności.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017

§ 13
[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Wieża Ciśnień Radosław Klimek, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, NIP: 6462592972, REGON: 243380655, e-mail: biuro@stopnadwadze.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeżeli decydujesz się na korzystanie z serwisów: stopnadwadze.pl, zbudujforme.com.pl, fitciekawostki.pl, najlepszecwiczenia.pl akceptujesz wszystkie elementy zawarte w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli uważasz, że któryś z podpunktów narusza Twoje prawa, bardzo prosimy o opuszczenie naszego serwisu, na którym aktualnie się znajdujesz.

Zaufanie użytkowników serwisu to dla nas priorytet. Dlatego szanujemy wszystkie dane i informacje, jakie są pozostawione na naszej stronie. Zawsze prosimy tylko o niezbędny zestaw danych, który pomoże nam we wzajemnej komunikacji. Nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych personalnych lub adresowych, które mogłaś ewentualnie podać podczas użytkowania serwisu.

Nie zlecamy mailingu na zewnątrz – wszystkie kampanie (nawet reklamujące inne marki) są realizowane przez nas – więc tylko my dysponujemy adresem Twojego konta mailowego, jakie zostawiłaś w naszej bazie. W każdej chwili możesz zażyczyć sobie usunięcia wszelkich Twoich danych osobowych które posiadamy, co niezwłocznie uczynimy.

Jeśli pozostawiłeś nam Swoje dane kontaktowe i udzieliłeś odpowiednich zgód handlowo-marketingowych będziemy przesyłać ci informacje w formie newslettera. Wiadomości te mogą dotyczyć nowości, bieżących wydarzeń w naszych serwisach, promocji, ciekawych ofert i innych informacji które uznamy za interesujące dla Ciebie. Wszystkie wiadomości będą bezpośrednio związane z tematyką naszych serwisów, tak by dostarczyć odpowiednią i rzetelną wiedzę, która pomoże Ci w utrzymaniu zdrowego trybu życia. Zawsze dokładamy wszelkich starań, by wiadomości te nie były uciążliwe.

Bardzo dziękujemy za wszelkie opinie na temat naszego serwisu i artykułów w nim zawartych. Zespół opiekujący się naszymi serwisami wkłada bardzo dużo pracy, by dostarczyć Ci odpowiednią wiedzę na najwyższym poziomie. Nadesłanie opinii potraktujemy jako wiadomość, którą możemy opublikować z pożytkiem dla innych użytkowników wraz z Twoimi danymi, chyba, że w samej treści wiadomości jasno określisz, że nie mamy tego robić.

Zawarte w serwisie porady i ćwiczenia nie mogą być traktowane jako porady lekarskie/dietetyczne/medyczne. Informacje, które znajdziesz na naszych serwisach lub kupisz poprzez te serwisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Pamiętaj, że nie znamy twojego organizmu i jego możliwości. Nie posiadamy informacji o twoich chorobach, alergiach i przebytych kontuzjach. Pamiętaj o rozwadze w wcielaniu w życie udostępnianych przez nas informacji i przed ich zastosowaniem spróbuj skonsultować się ze specjalistą.

III. POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Każdy Użytkownik, może zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
3. Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie Użytkownika – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
4. Cechy plików cookies:
1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
3) tworzą statystyki, dzięki którym administratorzy serwisu wiedzą, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
4) pozwalają na ulepszenie strony pod względem odpowiedniej segregacji i podziału materiałów, co znacznie zwiększa wygodę Użytkownika
5) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla niego dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jest zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu
2) pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo, służące do uwierzytelniania w ramach serwisu
3) pliki cookies optymalizująco-wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień, służące jego wygodzie i optymalizacji strony pod względem jego indywidualnych potrzeb
5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, które będę dostosowane do ich potrzeb i preferencji
8. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. Ustawienia te mogą również rodzić problemy ze swobodnym przeglądaniem podstron serwisu.
9. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
10. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
11. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
12. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Serwisy, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.